Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Psykologipalvelu Rothberg Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.8.2023. Viimeisin muutos 10.8.2023.

 1. Rekisterinpitäjä Psykologipalvelu Rothberg Oy Osoite: Esimerkkikatu 123, 00100 Kaupunki Y-tunnus: 2736293-3 Puhelin: +358 44 5675757 Sähköposti: sari@sarirothberg.fi
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Sähköposti sari@sarirothberg.fi
 3. Rekisterin nimi Psykologipalvelu Rothberg Oy:n asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • laki (esim. terveydenhuoltolaki)
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta).
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tarjota psykologipalveluja asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus ja kirjanpito, tilastollinen seuranta ja raportointi.
 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sosiaaliturvatunnus, terveyteen liittyvät tiedot, aikaisemmat terapiakäynnit ja niihin liittyvät tiedot, laskutustiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta. Tietoja voidaan kerätä myös terapiaistunnoissa.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan suostumuksella tai lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Ota yhteyttä

Psykologipalvelu Rothberg Oy

Y-tunnus  2736293-3