Yrittäjä, Työ- ja organisaatiopsykologi (PsM) Sertifioitu Business Coach ja henkilöarvioija, Prosessikonsultti

Kun katsoo tarpeeksi etäältä, voi nähdä metsän puilta.
Toisaalta, jos katsoo liian kaukaa, ei näe yksittäisiä puita.

Jotta näkymä on laaja ja selkeä, tarvitaan joka tutkii, kuuntelee, kysyy ja

auttaa hahmottamaan.

Otathan yhteyttä, kirkastetaan näkymää yhdessä ja sovitaan eteneminen!

Kehittämispalvelut

Business- ja Uracoaching

Johtoryhmätyön kehittäminen

Valmennukset

Kehittämispalvelut

Konsultaatio- ja kehittämisprojekteja toteutetaan yhteistyössä organisaatioiden johdon, HR:n ja esihenkilöiden kanssa.

Voit olla minuun yhteydessä:

kun mietit, miten ratkaisisit haastavan asian tai tilanteen

kun tilanne on jumissa tai kaipaat sparrausta eteenpäin pääsemiseen

kun kaipaat jakamista

kun haluat löytää erilaisia näkökulmia

Näin voimme kirkastaa näkymää ja edetä tavoitteellisesti. Kehittämisprosessi kulkee seuraavalla tavalla:

1) Tavataan ja tehdään yhdessä nykytilan kartoitus ja “nähdään metsä puilta” 

 • Millaisessa tilanteessa ollaan? 
 • Millaisia haasteita kohdataan? 
 • Mistä haasteet johtuvat? Mihin ne vaikuttavat? Mikä merkitys niillä on organisaatiolle? 
 • Mitä on jo tehty ja kokeiltu asian ratkaisemiseksi? 
 • Mitä halutaan saada aikaan? 
 • Keitä tarvitaan mukaan, jotta onnistutaan?
 • Mikä muuttuu, kun haasteet on ratkottu? 
 

2) Käydään läpi ratkaisuehdotukset, valitaan kehittämistoimenpiteet, menetelmät ja sovitaan etenemissuunnitelma. 

3) Laaditaan selkeä prosessikuvaus kehittämistoimenpiteistä eri tasoilla ja viestitään se selkeästi osallistujille. Tarvittaessa perustetaan ohjausryhmä tukemaan kehittämisprosessin onnistumista.

4) Toteutetaan valitut kehittämistoimet.  

5) Arvioidaan säännöllisesti tavoitteen etenemistä ja yhteistyötä sekä tehtyjen kehittämistoimenpiteiden jälkeen prosessin tuloksia. 

Erityisosaamisalueet: 

 • Johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittämisen ja muutosjohtamisen prosessit
 • Työhyvinvoinnin, työn kehittämisen, työkykyjohtamisen sekä työsuojelun prosessien kirkastaminen ja kehittäminen
 • Työyhteisötoiminnan, vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen
 • Sovittelu ja ristiriitatilanteiden selvittämisen prosessit
 

Kehittämisprosesseissa käytetään tarpeen mukaan erilaisia työkaluja, psykologisia arviointimenetelmiä (esim. WorkPlace Big Five, WOPI), erilaisia räätälöityjä kyselyjä sekä 360-palautetta.

Business- ja Uracoaching

Coaching auttaa tunnistamaan omia voimavaroja, potentiaalia sekä arvoja, ja tukee ottamaan ne käyttöön toiminnassa.

Coaching on tavoitteellista työskentelyä, jonka keskiössä ovat henkilön oma kehittyminen sekä yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Coaching auttaa kohdentamaan ajattelua ja toimintaa, se selkeyttää tavoitteita, ja tukee niiden saavuttamista konkreettisten suunnitelmien tekemisen kautta. Coachingin avulla voidaan vahvistaa coachattavan kykyä reflektoida itseä ja omaa tekemistä, tukea oppimista sekä tehostaa toimintaan ryhtymistä.

Business coaching toimii erinomaisesti tukena esim. haastavissa johtamistilanteissa, esihenkilöuraa aloitettaessa, uran erilaisissa ”taitevaiheissa”, uutta roolia haltuun otettaessa ja muutostilanteissa. 

Uracoaching toimii tukena, kun pohditaan suuntaa, arvoja ja tavoitteita työelämässä. Se auttaa kartoittamaan ja löytämään vahvuuksiasi, selkeyttämään motivaatiotekijöitä ja tukee tavoitteiden edistämisessä konkreettisiksi teoiksi.

Tyypillinen coaching prosessi on kestoltaan 3kk tai 6 kk. Prosessin alussa voidaan asettaa tavoitteet ja prosessin päätyttyä arvioida niiden toteutumista kolmikannassa.

Johtoryhmätyön kehittäminen

Tehokkaan johtoryhmän rakentaminen ja sen toiminnan jatkuva kehittäminen mahdollistaa yrityksen onnistumisen.

Johtoryhmän oikean kokoonpanon varmistaminen on johtoryhmätyöskentelyn onnistumisen ydin. Johtoryhmän muodostamisessa tulee substanssiosaamisen lisäksi huomioida sen jäsenten toimintatyylien yhteensopivuus. Johtoryhmäläisillä tulee olla valmiudet, kyvykkyys ja motivaatio toimia kokonaisuuksia edistävällä tavalla. Johtoryhmän perustamiseen on tärkeää panostaa, koska vain toimiva johtoryhmä onnistuu tavoitteissaan.

 

Johtoryhmän kehittämisessä lähdetään liikkeelle johtamiskulttuurin tutkimisesta ja siihen liittyvien arvojen avaamisesta yhteiseen käsittelyyn. Tärkeitä teemoja ovat johtoryhmän dynamiikan ja yhteistyön kehittäminen sekä johtoryhmän jäsenten vahvuuksien ja kehittämiskohteiden sekä eri roolien tunnistaminen.

 

Johtoryhmän kehitystyö antaa osallistujille mahdollisuuden oppia ja kehittyä yhdessä. Johtoryhmän onnistumisen kannalta on erityisen keskeistä panostaa vahvan psykologisen turvallisuuden kehittymiseen ryhmän sisällä. Vain avoin, rehellinen, erilaisuutta ja erilaisia ajattelutapoja hyödyntävä johtoryhmä, voi menestyä työssään ja luoda uusia parempia toimintatapoja. Johtoryhmätyöskentelyn tulee tarjota jäsenilleen kokemuksen oman työn mielekkyydestä, merkityksellisyydestä ja inspiroivuudesta.

Apuna johtoryhmien kehittämisessä hyödynnetään tarpeen mukaan yksilöllisiä coaching prosesseja sekä erilaisia  kehittämistyökaluja, psykologisia arviointimenetelmiä ja räätälöityjä kyselyjä